Lektor

Obdobie od narodenia po 2. narodeniny dieťaťa ponúka podľa WHO jedinečné „okno možností“ na položenie základu zdravia a imunity každého človeka. Dojčenie rozhoduje i o zdraví v dospelosti, pretože práve výživa sa na celkovom zdraví podieľa približne z 80 %, pričom gény rozhodujú len asi o 20 % (údaj WHO) – toto sa nazýva nutričné programovanie. Výskyt všetkých týchto ochorení sa zvyšuje práve pri nedojčených deťom a dojčenie má ochranný vplyv.

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na Lektora vzdelávania skupiny A.

Hlavné okruhy tém odbornej spôsobilosti lektora/ky_

  • Starostlivosť o novorodenca
  • popôrodná starostlivosť o matku a dieťa
  • metódy a formy podpora dojčenia
  • osvetové aktivity zamerané na podporu dojčenia

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom „Lektor – dojčenie“ na e-mailovú adresu – michal.sykora@zdraveregiony.eu

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

3) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

4) Prípadné referencie/odporúčania – nie je podmienkou

Kontaktná osoba:

Michal Sýkora, Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Tel.: 0904 326 841

e-mail: michal.sykora@zdraveregiony.eu

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je 17.10.2018 (streda) o 14:00 hod.

Miesto výkonu práce – Humenné, Košice, Poprad, Prešov, Zvolen (pozn. uvedené mestá sú miestami vzdelávacích aktivít, v rámci výkonu lektorskej činnosti budú lektorovi preplácané cestovné výdavky do výšky cestovného lístka). Pracovná Zmluva je uzatváraná formou „Dohody o vykonaní práce“, jej trvanie je na dobu určitú do 31.12.2019. Maximálnej výške výdavkov odmeny je 38,00 eur/hodina vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (cena práce), t.j. cca 28 €/hodina brutto.

Názov pozície: Lektora vzdelávania skupiny A

Minimálne predpoklady a kritéria na pozíciu lektor:

VŠ I. alebo II. stupňa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej 7 rokov praxe v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka, alebo úplné SŠ s maturitou v odbore vzdelávacieho programu, najmenej 10 rokov praxe v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka.

Lektor musí preukázateľne spĺňať lektorskú spôsobilosť a prax lektorského pôsobenia (prednášky, konzultácie a prezentácia materiálov v špecializovaných témach pre všeobecné a špecifické vzdelávanie) v minimálnom rozsahu 5 rokov. Lektorská spôsobilosť sa preukazuje dokladom o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií alebo potvrdením o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu. Odborná prax sa preukazuje potvrdením zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, resp. ekvivalentným dokumentom. Odborná spôsobilosť sa preukazuje životopisom a príslušným dokladom o vzdelaní a certifikátom laktačnej poradkyne/poradcu.

Národný projekt Zdravé komunity 2 A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 2 A očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.