Asistent/ka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu – Asistent/ka osvety zdravia v prostredí nemocníc.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti sociálnych determinantov zdravia. Hlavná aktivita projektu je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Termín výberového konania:  1.október – 19.október 2018.

Pozícia: Asistent/tka osvety zdravia v prostredí nemocníc

Miesto výkonu práce:  Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

Počet voľných miest na uvedenú pozíciu  1.

Predpokladaný dátum nástupu: 22.október 2018

Vzdelanie:

 • ukončené povinné stredné odborné vzdelanie (ukončené výučným listom) -podmienka
 • úplné stredné vzdelanie, stredné zdravotnícke vzdelanie a vyššie vzdelanie – výhoda

Jazykové znalosti:

 • základná znalosť slovenského jazyka – podmienka
 • znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka

Pracovné skúsenosti:

 • 1 rok praxe v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami – podmienka
 • skúsenosti v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda

Ďalšie požiadavky/výhody:

 • vzťah ku komunite: akceptácia, rešpekt a motivácia pracovať s ľuďmi z málo podnetného prostredia (Rómovia z osád)
 • záujem o prácu v zdravotníckom zariadení
 • výborné komunikačné schopnosti
 • dôveryhodnosť
 • spoľahlivosť
 • zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality,
 • nekonfliktnosť,
 • bezúhonnosť – podmienka

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite potrebné dokumenty poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 937/9

821 08 Bratislava

alebo v elektronickej forme mailom na adresu: marcela.adamova@zdraveregiony.eu 

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé komunity 2A – AOZN“.

Dokumenty (potrebné pre zaradenie do výberového konania):

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 12. október 2018 pre prihlásenie sa prostredníctvom pošty a 14. október 2018 do 12:00 hod. elektronicky.

Pre poštové zásielky je rozhodujúci dátum podania poštovej zásielky. 

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. 

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Plánovaný termín osobných pohovorov v termíne: 15. – 19.október 2018.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača a navrhne im uzavrieť pracovnú zmluvu. V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte  v pracovných dňoch od 9.00 do 17:00 na  adrese marcela.adamova@zdraveregiony.eu , prípadne telefonicky na 0950 423 898.

Doplňujúce informácie: Mzda je približne 600 € v hrubom mesačne.  Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019.