Expert pre verejné obstarávanie

Pracovná ponuka: Expert pre verejné obstarávanie

Miesto výkonu práce – Bratislava

Organizácia Zdravé regióny štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, hľadá vhodného uchádzača na pozíciu Expert pre verejné obstarávanie.

Hlavná oblasť pôsobenia organizácie: VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia

Ponúkaný plat (brutto) na základe zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu najneskôr 18.9.2017, príp. dohodou

Druh pracovného pomeru plný pracovný úväzok na dobu určitú (najdlhšie do 12/2019)

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • Zodpovedá za obstarávanie tovarov a služieb v rámci projektu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a aktuálne platných metodických pokynov a príručiek pre VO
 • Zodpovedá za zostavenie plánu verejného obstarávania
 • Zodpovedá za riadenie procesu VO v rámci projektu, riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe tovarov a služieb v rámci projektu
 • Zodpovedný za zverejňovanie uskutočnených zákaziek nad 5000 EUR na webstránke CKO
 • Zodpovedá za komplexnú dokumentáciu VO v rámci projektu
 • Zodpovedá a rozhoduje o spôsobe nákupu – obstarania tovaru alebo služby

Zabezpečuje:

 • Spracováva a kompletizuje dokumentáciu a predkladá na ex-ante a ex-post kontrolu Sprostredkovateľskému orgánu, v súlade s platnou príručkou pre VO
 • Archivuje kompletnú dokumentáciu zrealizovaných VO v projektovom spise NP
 • Realizuje prieskumy trhu a zabezpečuje procesný súlad s Príručkou pre verejné obstarávanie
 • Zabezpečuje zverejňovanie uskutočnených zákaziek nad 5000 EUR na webstránke CKO
 • Manažovanie procesu Verejného obstarávania a výberu dodávateľov až po zazmluvnenie
 • Identifikáciu nových možností na zvýšenie nákladovej efektívnosti
 • Analýza trhových a dodacích podmienok
 • Kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi aktuálnych metodických pokynov a príručiek pre VO
 • Koordinácia objednávok spolu s Expertom pre finančné riadenie
 • Spracovávanie interných predpisov o postupoch pri zabezpečovaní nákupu tovarov a služieb nutná
 • Účasť na výberovom konaní a hodnotení dodávateľov tovarov a služieb

Požadované kritéria

Vysokoškolské II. stupňa, odbor vzdelania: ekonomické alebo právnické zameranie výhodou

Osobitné kvalifikačné predpoklady

Preukázateľnosť certifikovaných dokumentov (postupy, činnosti alebo prostriedky) od Úradu pre verejné obstarávanie.

Min. 2 ročná preukázateľná prax s verejným obstarávaním tovarov a služieb financovaných z verejných zdrojov štátny rozpočet a EŠIF.

Požadované zručnosti

komunikačné zručnosti

počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý

Zoznam požadovaných dokladov:

1. motivačný list

2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (iné formáty nebudú akceptované)

3. prípadné referencie

Informácie o výberovom konaní

Uvedenú dokumentáciu uchádzač/uchádzačka pošle na mail adresu: petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu najneskôr do 11.9.2017.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.