Manažér pre VO

Názov pozície: Manažér pre verejné obstarávanie

Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupeň, odbor vzdelania ekonomické alebo právnické zameranie výhodou, osobitné kvalifikačné predpoklady: preukázateľnosť certifikovaných dokumentov (postupy, činnosti alebo prostriedky) od Úradu pre verejné obstarávanie, min. 2 ročná preukázateľná prax s verejným obstarávaním tovarov a služieb financovaných z verejných zdrojov štátny rozpočet a EŠIF; počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word základy, PowerPoint, internet – pokročilý.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

 • Zodpovedá za obstarávanie tovarov a služieb v rámci projektu v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a aktuálne platných metodických pokynov a príručiek pre VO
 • Zodpovedá za zostavenie plánu verejného obstarávania
 • Zodpovedá za riadenie procesu VO v rámci projektu, riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe tovarov a služieb v rámci projektu
 • Zodpovedný za zverejňovanie uskutočnených zákaziek nad 5000 EUR na webstránke CKO
 • Zodpovedá za komplexnú dokumentáciu VO v rámci projektu
 • Zodpovedá a rozhoduje o spôsobe nákupu – obstarania tovaru alebo služby

Zabezpečuje:

 • Spracováva a kompletizuje dokumentáciu a predkladá na ex-ante a ex-post kontrolu Sprostredkovateľskému orgánu, v súlade s platnou príručkou pre VO
 • Archivuje kompletnú dokumentáciu zrealizovaných VO v projektovom spise NP
 • Realizuje prieskumy trhu a zabezpečuje procesný súlad s Príručkou pre verejné obstarávanie
 • Zabezpečuje zverejňovanie uskutočnených zákaziek nad 5000 EUR na webstránke CKO
 • Manažovanie procesu Verejného obstarávania a výberu dodávateľov až po zazmluvnenie
 • Identifikáciu nových možností na zvýšenie nákladovej efektívnosti
 • Analýza trhových a dodacích podmienok
 • Kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi aktuálnych metodických pokynov a príručiek pre VO
 • Koordinácia objednávok spolu s Expertom pre finančné riadenie
 • Spracovávanie interných predpisov o postupoch pri zabezpečovaní nákupu tovarov a služieb nutná
 • Účasť na výberovom konaní a hodnotení dodávateľov tovarov a služieb

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty).

Pri tejto pracovnej pozícií je termín na prihlásenie sa do výberového konania do 12.9.2017. predpokladaný nástup je 18.9.2017 (pondelok).