Projektový manažér 1

Názov pozície: Projektový manažér

Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupňa, preukázateľné skúsenosti s implementovaní projektov z prostriedkov EÚ, min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti projektového manažmentu z EŠIF, min. 2 ročná prax v oblasti riadenie ľudských zdrojov, resp. min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti finančného manažmentu a administráciou projektov z EŠIF.  počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point, internet, – pokročilý, AJ – aktívne.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

  • vytvorenie podmienok na plynulú realizáciu projektu,
  • dbá na dodržiavanie časového harmonogramu projektu,
  • zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov
  • zabezpečuje a kontroluje aktivity projektu, komplexne pripravuje procesy na priebežné monitorovanie aktivít
  • je koordinátorom pracovnej odbornej skupiny na sledovanie implementácie výstupov a pod.
  • na úrovni prijímateľa bude zabezpečovať internú komunikáciu
  • smerom von komunikáciu s MV SR, MPSVR, CKO, EK v oblasti dodržiavania cieľov projektu
  • v zmysle pravidiel platných pre štrukturálne fondy je zodpovedný za priebeh kontrol a auditov,
  • spolupracuje pri procesoch v zmysle zákona o VO,

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty). Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019.