Projektový manažér (2)

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na pozíciu „Projektový manažér“.

Názov pozície: Projektový manažér

Počet voľných/obsadzovaných pozícii: 2

Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupňa, preukázateľné skúsenosti s implementovaní projektov z prostriedkov EÚ, min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti projektového manažmentu Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ, min. 2 ročná prax v oblasti riadenie ľudských zdrojov, resp. min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti finančného manažmentu a administráciou projektov z EŠIF.  počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point, internet, – pokročilý.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

 • Vytvára podmienky na plynulú realizáciu NP ZK 2A;
 • Vykonáva kontrolu oprávnenosti výdavkov v súlade s aktuálne platnými pravidlami oprávnenosti;
 • Zodpovedá za identifikáciu oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu v súlade s platnými a aktuálnymi pravidlami oprávnenosti;
 • Zabezpečuje prípravu a predkladanie žiadostí o platbu;
 • Zodpovedá za proces zúčtovania a refundovania finančných prostriedkov v rámci projektu;
 • Zodpovedá za časový harmonogram podávania Žiadostí o platbu v súlade s platnými a aktuálnymi pravidlami oprávnenosti;
 • Sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SORO, súvisiace s financovaním, čerpaním a zúčtovaním prostriedkov EÚ a informuje organizačné interné zložky projektu;
 • Sleduje a analyzuje neoprávnené výdavky v projekte;
 • Predkladá návrhy na eliminovanie vzniku neoprávnených nákladov;
 • Zúčastňuje sa v rámci svojich činností určených rokovaní so SORO, CKO, MZ SR ako aj pravidelných porád zvolávaných vedúcim pracovníkom;
 • Poskytuje súčinnosť pri kontrole dodržiavania rozpočtu a časového harmonogramu projektu;
 • Vyžaduje od príslušných zamestnancov informácie a podkladové materiály súvisiace s výkonom jeho práce podľa jeho pracovnej náplne a pravidiel zúčtovania finančných prostriedkov podľa vyzvania a zmluvy o NFP;
 • Poskytuje súčinnosť pri výkone základnej finančnej kontroly a auditu;
 • Plní operatívne úlohy udelené priamym nadriadeným;
 • Predkladá písomné materiály a návrhy súvisiace s výkonom jeho práce podľa tejto pracovnej náplne;
 • Spolupracuje s manažérom pre monitorovanie pri príprave žiadosti o platbu;
 • Dbá na dodržiavanie časového harmonogramu projektu.

Termín na prihlásenie  sa do výberového konania: 17.9.2018

Predpokladaný termín osobných pohovorov:  18 – 21.9.2018

Predpokladaný nástup – 1.10.2018/dohoda

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na adresu – petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) prípadné referencie/odporúčania

Kontaktná osoba:

Petra Hiadlovská, ekonomický pracovník personalista

Tel.: 0948 434 236

E-mail uveďte s predmetom “Projektový manažér”.

Doplňujúce informácie: Mzda je približne 1 800 € v hrubom mesačne. Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty, predpokladá sa niekoľko služobných ciest ročne). Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.