Projektový manažér 2

Názov pozície: Projektový manažér

Kvalifikačné požiadavky:  VŠ II. stupňa, preukázateľné skúsenosti s implementovaním projektov z prostriedkov EÚ, min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti projektového manažmentu z EŠIF, min. 2 ročná prax v oblasti riadenie ľudských zdrojov, resp. min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti finančného manažmentu a administráciou projektov z EŠIF.  počítačové zručnosti: Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point, internet, – pokročilý.

Pracovná náplň a zodpovednosti:

Zodpovedá za:

  • čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu podľa zmluvy o NFP
  • zabezpečuje vyhotovenie interných predpisov (interná smernica pre vedenie účtovníctva, sledovanie čerpania finančných prostriedkov, odpisový plán, evidencia majetku obstaraného z prostriedkov NFP a pod.),
  • v prípade potreby spolupracuje pri vypracovaní a realizovaní opatrení, ktoré vedú k dosiahnutiu úloh a cieľov projektu,
  • predkladá návrhy pre vypracovanie opatrení v oblasti finančného riadenia projektu a pod.,
  • zabezpečuje evidenciu príjmov/výnosov a výdavkov/nákladov pre sledovanie finančných prostriedkov podľa zmluvy o NFP
  • predkladá podklady k návrhom pre vypracovanie opatrení, ktoré vedú k dosiahnutiu úloh a cieľov z finančného hľadiska,
  • zabezpečuje internú komunikáciu v rámci projektu a smerom von komunikáciu s MV SR, MPSVR, MF, EK v oblasti finančného riadenia projektu v zmysle pravidiel platných pre štrukturálne fondy,
  • spolupracuje pri procesoch v zmysle zákona o VO,
  • je zodpovedný za tok finančných prostriedkov v projekte, vypracovávanie žiadostí o platbu atd.

Doplňujúce informácie: Miesto výkonu práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty). Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019.