Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji

Príspevková organizácia Zdravé regióny, prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre Národný projekt Zdravé komunity 3A (ďalej len „NP ZK 3A“, financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje), vyhlasuje v rámci NP ZK 3A výberové konanie na pracovnú pozíciu Supervízor/Supervízorka v Bratislavskom samosprávnom kraji.

 

PozíciaSupervízor/Supervízorka
Počet voľných miest: 1
Predpokladaný dátum nástupu: 01. 05. 2018
Druh pracovného pomeru:dohoda o vykonaní práce
Miesto výkonuBSK
  
Termín vyhlásenia výberového konania 29. 3. 2019
Termín ukončenia prvého kola 15. 04. 2019
Termín výberového konanie/osobného pohovoruod 22. 04 až 26. 04. 2019

 Uchádzači/uchádzačky doručia v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“).

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

  • Motivačný list,
  • Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • Kópia dokladu o absolvovaní supervízneho výcviku;
  • Doklad preukazujúci skúsenosť s výkonom praxe supervízora.

Hlavnou náplňou práce  je najmä:

  • výkon supervízie v pomáhajúcich profesiách pre asistentov osvety zdravia a pre koordinátorku asistentov osvety zdravia v rámci NP ZK 3A,

Ponúkaný plat: 30 €/hodina, počet hodín 48 h.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu :

Minimálne predpoklady a kritéria v zmysle § 84, odst. 8, Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

  • – ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa,
  • – akreditovaný supervízor,
  • – preukázateľná skúsenosť s výkonom supervízie v pomáhajúcich profesiách.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

samostatnosť, flexibilita, empatia, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty.

 

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia do 15.4.2019 tieto dokumenty osobne, elektronicky alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Koceľova 9

821 08 Bratislava

alebo  v elektronickej forme mailom na adresu: stefan.sarkozy@zdraveregiony.eu

 

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť :

,,Výberové konanie – NP Zdravé  komunity 3A – SUPERVIZIA“.

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte PhDr. Štefan Šarkőzy v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na stefan.sarkozy@zdraveregiony.eu, prípadne telefonicky na 0908166828.

Informácie o projekte:

Národný projekt Zdravé komunity 3A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, v Bratislavskom samosprávnom kraji.

 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 3A očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.