Výberové konanie

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie pre nasledovných celkom 7 (slovom sedem) pracovných pozícií v ústredí:

  1. Expert pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
  2. Projektový manažér 1
  3. Projektový manažér 2
  4. Manažér pre VO
  5. Manažér implementácie asistentov osvety zdravia v prostredí nemocníc
  6. Odborný asistent pre experta pre vzdelávanie a výber ľudských zdrojov
  7. Odborný asistent pre Experta pre terén

Národný projekt Zdravé komunity 2A reflektuje napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti podpory prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a zníženiu rozdielu v zdravotnom stave medzi MRK a väčšinovou populáciou. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v oblasti sociálnych determinantov zdravia (SDZ, hlavnou aktivitou je realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie, osvety v MRK.  Od realizácie aktivít projektu Zdravé komunity 2A očakávame zavedenie podpory zdravia v MRK (zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér, a pod.) a vybudovanie nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie zamestnanosti a kvalifikovanosti).

Viac informácii (kvalifikačné kritériá, podmienky, termíny) spolu s inštrukciami pre zapojenie sa do výberového procesu pre konkrétne pracovné pozície je možné nájsť nižšie.

 Termíny
Termín na prihlásenie  sa do výberového konania14.9.2017
Predpokladaný termín osobných pohovorov18. – 22.9.2017 (po – pia)
Predpokladaný nástup1.10.2017/dohoda

Ako sa zapojiť do výberového konania:

Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na adresu – petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu

1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany)

2) Motivačný list (max. 1 strana)

3) prípadné referencie/odporúčania

 

Kontaktná osoba:

Petra Hiadlovská, ekonomický pracovník personalista

Tel.: 0948 434 236

e-mail: petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu

 

Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované podmienky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.