Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky_Záverečná konferencia 2019 organizácie Zdravé regióny
Príloha č.1

Výzva na predkladanie ponúk – Výbava pre AOZ, AOZN, KAOZ
Výzva na predkladanie ponúk – Stravovacie poukážky, dodanie stravovacích poukážok, zabezpečenie stravovania (prostredníctvom elektronického trhoviska)
Výzva na predkladanie ponúk – Mzdový a účtovný software
Výva na predkladanie ponúk – BOZP, PZS, OOÚ
Výzva na predloženie ponuky_správa sietí_ZR
Výzva na predloženie ponuky – vzdelvacie aktivity 2019